Renditingimustega nõustumine on rendisõiduki väljastamise eelduseks.
Rendileandja jätab endale õiguse keelduda rendilepingu sõlmimisest ja sõiduki rendileandmisest. Keeldumist ei pea rendileandja põhjendama.

Nii parkimistrahvid kui kiiruskaameratrahvid nõutakse sisse ka hilisemalt. Juhtunust rendileandjale mitteteatamisel - kolmekordses maksumuses.
1. Rentniku vanus: vähemalt 21 aastat. Rentnikul peab olema kehtiv juhtimisõigus, sealjuures mitte esmane juhtimisõigus (ilma vahtraleheta). Rentnikul peab olema ka kehtiv juhiluba.
2. Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Keelatud on rendisõiduki kasutamine seadusevastastel eesmärkidel. Keelatud on kasutada rendisõitukit pukseerimiseks, võidusõiduks, käivitusvoolu andmiseks. Rendisõidukit tohib kasutada ainult ametlikel teedel ja tänavatel.
3. Rendilevõtja kohustub sõidukit juhtima isiklikult. Keelatud on  renditud sõiduki üleandmine isikule, keda ei ole lepingus lisajuhina märgitud.
4. Rentnik on vastutav täies ulatuses kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest. Õnnetusjuhtumi korral on Rentnik kohustatud korvama kahjud lepingus märgitud omavastutuse ulatuses. Juhil, kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentija hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata lepingus märgitud omavastutusest. Rentniku omavastutus on 300 eur. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Lepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu uimastava aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.
5. Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendileandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses. Rendisõiduki ebaõigest kasutamisest tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remondiks) kulutatud aja eest on Rentnik kohustatud tasuma renti arvestusega 1 päev remonti = 1 päev Rendisõiduki kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest. Rendisõiduki kaotatud võtmete, dokumentide või purunenud rehvi / velje eest tuleb tasuda trahvi 100eur ulatuses. Remondi teostamise koha ja ulatuse määrab Rendileandja.
6. Rentnik vastutab Rendisõidukile kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.
7. Eeldatav renditasu kuulub tasumisele rentimisel.
8. Kütus ei sisaldu rendihinnas. Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kui Rendisõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, nõutakse sisse puudu oleva kütuse maksumus ja tankimise teenustasu 10eur.
9. Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurivedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne.) rendiperioodi jooksul. Nimetatud korrashoiuga seonduvad kulutused, mis tulenevad Rendisõiduki normaalsest ekspluateerimisest, võtab enda kanda Rendileandja.
10. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.
11. Õnnetusjuhtumi, inimvigastuse, Rendisõiduki kahjustuse või tema osade varguse korral on Rentija kohustatud viivitamata teatama juhtunust politseile ning Rendileandjale, lisaks esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse 24 tunni jooksul arvates juhtumi päevas.
12. Rendipäev on 24 tundi. Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki lepingus märgitud rendiperioodi lõppemisel kokkulepitud kohas ja kokkulepitud ajal. Rendisõiduki mittetähtaegsel tagastamisel on Rentnik kohustatud tasuma viivitatud aja eest renti kolm korda kõrgema tariifi alusel, samuti on Rentnik vastutav hilinemisest tulenevast majanduslikust kahjust, mis Rendileandjale seoses hilinemisega tekib. Renditasu mittetähtaegsel tasumisel on rentnik kohustatud tasuma viivist 2% päevas tasumata summalt.
13. Rentnik on kohustatud tasuma vara kasutamise käigus põhjustatud seaduse rikkumiste korral kõik trahvid ja nõuded ning leppetrahvid seaduses sätestatud korras ning Rendileandja kehtivate hinnakirjade alusel, kuid mitte vähem kui 30eur.
14. Rendisõiduki viimine Eesti Vabariigist välja on eelneva kirjaliku kokkuleppeta keelatud.